Nov 30, 2016   view 201 times
Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq
Nov 25, 2016   view 163 times

Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq

îÉ fjäx tlla .ek ys;,d n,uqo
Dec 16, 2015   view 2203 times

 Memorable Beach Wedding iod wurKShhs w;sYhskau fi!kao¾hd;aulhs újdy Èkh lshkafka uq¿ Ôú; ld,fhau u;l ysák iqkaor

ueß lrkak l,ska woyia Woyia yßhgu oek.ksuq ' ' '
Aug 31, 2015   view 2196 times

uydpd¾h ohd frdayK w;=fldar, ;sridr hq.Èú .uklg Tfí mQ¾j iQodku uek n,k Ôú; m%Yak m;a;rhla miq.sh ;re mqj;amf;a m, jqKd

ifï /<s jeàu bj;a lrk Steam Ultrasonic
Aug 31, 2015   view 2191 times

rEm,djKH WmlrK .ek oekqj;a jkakg kj;u rEm,djKH WmlrK y÷kd .kakg fukau tu WmlrK Èkd.kakg jeä fofkla olajk Wkkaÿj

Mar 13, 2015   view 2928 times
Mar 01, 2015   view 2202 times
Feb 07, 2015   view 2208 times
Nov 09, 2014   view 2332 times
Oct 29, 2014   view 2415 times
Oct 21, 2014   view 2221 times
Sep 24, 2014   view 2195 times
Aug 20, 2014   view 2287 times
Aug 19, 2014   view 2287 times
Aug 15, 2014   view 2273 times
Aug 06, 2014   view 2297 times
ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 
Aug 06, 2014   view 2191 times

ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 

Wedding tl <`.hso@
Jul 29, 2014   view 2179 times

Wedding tl <`.hso@

Jul 23, 2014   view 2250 times
කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ
Jul 15, 2014   view 3150 times

කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ

 

මල් මංගල්ලෙට මන බඳිනා විලාසිතා 
Jul 15, 2014   view 3302 times

මල් මංගල්ලෙට මන බඳිනා විලාසිතා 

 

Jul 11, 2014   view 2199 times
újdy W;aijhl kele;a iy pdß;% jdß;%
Jun 06, 2014   view 2237 times

újdyhla ùfï§ wm rg ;=< úúO wdldrhg m%foaYfhka m%foaYhg fjkia pdß;%

ux., Èkfha§ Wvrg uq,a we÷u we£ug fmr fïjd oek.kak
Jun 06, 2014   view 2447 times

ux., Èkfha § ukd,hd ierfik l%u lsysmhlau we;' hqfrdamSh l%uhg fldaÜ l,sifuka

fjf<| fmd<g meK ;sfnk w;au uq fYaIh
May 01, 2014   view 2191 times

Couple rings hkqfjka fjf<| fmd<g meñK ;sfnk wÆ;au uqÿ úfYaIh

n isyska isrerla we;s ;rula Wia ldka;djla kï Wia
Apr 11, 2014   view 2257 times

wedding slipers

jdyhlg wjYH ish myiql
Mar 07, 2014   view 2222 times

újdyhlg wjYH ishÆ myiqlï

ux., fmdarej iy tys pdß;% jdß;%
Feb 22, 2014   view 2233 times

fuf,dj Ôj;ajk i;a;ajhka w;frka Wiia‌ ukila‌ we;s i;ajhd ñksid kñka

ux., idßhla remsh,a 7500 isg
Feb 20, 2014   view 2207 times

frdaia is,ala idß j¾.fha;a ux., yd idudkH j¾. ,nd.; yelshs' idudkH idßfha iafgdakaia iys; ú,dis;dj yßu ckms‍%hhs'

ukd,shlf.a rej w,xldrfha jeo.;a u foa l=ulao@
Feb 17, 2014   view 2171 times

ukd,shlf.a rej w,xldrfha jeo.;a u foa l=ulao@ hul= Tfnka fuf,i weiqfjd;a l=ulao

  Models mirror
Bentota Beach Fest 2013
images (0)
Heshari Maheshi
images (12)
Fallon Michelle
images (79)
Hiroshani
images (9)
  Song of the Day - Lyrics
Ma Ekkala Amanapa We
Mathkayan Amathaka K
Nodaka Inna Ba Matan
wen wenna puluwannam
Koho Koho kohe Idan
Mihipita Agalak Himi
  Films
Heropanti
Yaara O Dildaara
Perakadoru
Aranmanai
Siri Raja Siri
Numba Heenayak Wage
  Cartoons
MAD 01-14
Ben10 22.05.2013
NO KATHA MORE HINA (
KRISHNA BALRAM- (08)
ROSI ACHCHI Sinhala
SIRI BARA PURA -12